Систем за индивидуално насочено планирање за учениците со аутизам

Share this page:  

Продуктот ќе се состои од 2 посебни поглавја, еден наречен “Транзиции“ (IO1a) и другиот “Алатки за планирање на животот“ (IO1б).

Транзиции

Поглавјето “Транзиции“ (IO1a) ќе се состои од следните под-поглавја:

 1. Од дома до училиште
 2. Од дома до продавници
 3. Од час до час
 4. Од училиште до универзитет
 5. Од училиште / универзитет до работна средина

Проверете ги нашите наоди од литературата (Available soon)

Учествувајте во нашата анкета со одговарање на нашиот прашалник

Алатки за планирање на животот

Поглавјето “Алатки за планирање на животот∏ (IO1b) ќе се состои од следните под-поглавја:

 1. Домување – каде да живее и со кого да живее
 2. Финансии – буџетирање и планирање
 3. Слободно време – како позитивно да го поминува слободно/неструктурирано време
 4. Здравје – јадење здрава храна, вежби и здрави животни вештини
 5. Вработување – барање работа и процес
 6. Образование – Понатамошно/Високо образование, доживотно учење
 7. Врски – социјални вештини и очекувања
 8. Транспорт – како да се оствари, реално и прифатливо
 9. Обезбедување на безбедност – препознавање и одговор на ризик

Карактеристики на продуктот

Тип на продукт: Методологии / Упатства – Методи за неформално учење

Типови на публикации: Публикации на интернет и хартија

Јазици: англиски, грчки, македонски, романски, бугарски, италијански

Методологија што се користи

Експертско знаење малку теоретски и практичноАктивно вклучување на ученици со аутизамИстражување на литературата за методологии “насочени кон личност”