Испорачани резултати​

Испорачани резултати

Проектот “Холистички пристап кон индивидуално насочено планирање за лица со аутизам”, ќе создаде три (3) интелектуални резултати, како што е прикажано подолу

Систем за индивидуално насочено планирање за учениците со аутизам

Алатки за индивидуално насочено планирање за едукатори на ученици со аутистичен спектар на нарушување (АСН)

Пристап кон индивидуално насочено планирање за учениците со аутизам - мастер клас курс за едукатори (модератори, помошници)

Share this page: