Холистички пристап на планирање за лица со аутизам

AUTISM_PCP е иновативен меѓусекторски партнерски проект со силна европска додадена вредност; Како таква, “AUTISM_PCP” ги истакнува важните хоризонтални, како и секторските приоритети за Европската унија, како што се “социјално вклучување”, политики за учење на возрасни и раното напуштање на школувањето (ESL). Главните цели на “AUTISM_PCP” се:

Јакнење на лицата кои се изложени на ризик од социјална исклученост и конкретно јакнење лицата со АСН (Аутистичен спектар на нарушување),

Зајакнување на севкупните напори за социјално вклучување и интеграција на лицата со АСН во општеството

 

Испорачани резултати

Проектот “AUTISM_PCP” ќе создаде 3 интелектуални резултати околу индивидуално насочено планирање

Настани

Во 2021 година ќе се одржат 2 големи конференции, на кои ќе бидат презентирани сите проектни резултати

П и О

Слободно прашајте ги партнерите во проектот за прашања и други појаснувања за проектот

Нашето партнерство

Нашиот Хаб

Придружете се на дискусијата за аутизам!
Поврзете се со сите партнери во проектот и комуницирајте за употребата на нашите резултати!
Проследете го она што во моментов се работи!

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТНИ ИНИЦИЈАТИВИ

Share this page: