Холистички пристап на планирање за лица со аутизам

AUTISM_PCP е иновативен меѓусекторски партнерски проект со силна европска додадена вредност; Како таква, “AUTISM_PCP” ги истакнува важните хоризонтални, како и секторските приоритети за Европската унија, како што се “социјално вклучување”, политики за учење на возрасни и раното напуштање на школувањето (ESL). Главните цели на “AUTISM_PCP” се:

Јакнење на лицата кои се изложени на ризик од социјална исклученост и конкретно јакнење лицата со АСН (Аутистичен спектар на нарушување),

Зајакнување на севкупните напори за социјално вклучување и интеграција на лицата со АСН во општеството

 

Испорачани резултати

Проектот “AUTISM_PCP” ќе создаде 3 интелектуални резултати околу индивидуално насочено планирање

Настани

Во 2021 година ќе се одржат 2 големи конференции, на кои ќе бидат презентирани сите проектни резултати

П и О

Овде можете да најдете одговори на прашања во врска со планирање индивидуално насочено планирање за аутизам

Нашето партнерство

Нашиот Хаб

Придружете се на дискусијата за аутизам!
Поврзете се со сите партнери во проектот и комуницирајте за употребата на нашите резултати!
Проследете го она што во моментов се работи!

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТНИ ИНИЦИЈАТИВИ

Share this page: