Παραδοτέα​

Παραδοτέα

Στο πλαίσιο του έργου ‘Ολιστική Προσωποκεντρική Προσέγγιση Σχεδιασμού Ζωής ατόμων στο φάσμα του Αυτισμού’ δημιουργήθηκαν 3 διαφορετικές εκδόσεις, όπως αναφέρονται παρακάτω:

Προσωποκεντρικό Σύστημα Σχεδιασμού Ζωής

Κατευθυντήριες γραμμές Προσωποκεντρικού Σχεδιασμού Ζωής για Διευκολυντές/Συντονιστές/Φροντιστές

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Διευκολυντές/Συντονιστές/Φροντιστές

Share this page: