Παραδοτέα​

Παραδοτέα

Στο πλαίσιο του έργου ‘Ολιστική Προσωποκεντρική Προσέγγιση Σχεδιασμού Ζωής ατόμων με Αυτισμό’ προβλέπονται 3 Πνευματικά Προϊόντα όπως αναφέρονται παρακάτω:

Προσωποκεντρικό Σύστημα Σχεδιασμού Ζωής για μαθητές με Αυτισμό

Προσωποκεντρικό Σύστημα Σχεδιασμού Ζωής για Διευκολυντές – Συνεργάτες Μαθητών με Αυτισμό

Προσωποκεντρικό Σύστημα Σχεδιασμού για Μαθητές με Αυτισμό – Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για Διευκολυντές (Συνεργάτες)

Share this page: