Μια Ολιστική Προσέγγιση στον Προσωποκεντρικο Σχεδιασμό Ζωής (ΠΣΖ) για Άτομα με Αυτισμό.

Το έργο με τίτλο ‘AUTISM_PCP’ είναι μια καινοτόμα διατομεακή συνεργασία με ισχυρή Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Σε αυτά τα πλαίσια το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση σημαντικών οριζόντιων και τομεακών προτεραιοτήτων όπως αυτές έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αφορούν την κοινωνική ενσωμάτωση, ευρύτερες εκπαιδευτικές πολιτικές και αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής.

Κύριοι Στόχοι του έργου είναι:

Ενδυνάμωση ατόμων σε επισφάλεια και σε κοινωνικό αποκλεισμό με έμφαση στην ενδυνάμωση των ατόμων στο Φάσμα του Αυτισμού,

Ενίσχυση της συνολικής προσπάθειας για την συμπείληψη των ατόμων στο Φάσμα του Αυτισμού στο κοινωνικό γίγνεσθαι

Παραδοτέα

Το έργο ‘Αυτισμός ΠΣΖ’ προβλέπεται να παράξει 3 Πνευματικά Προϊόντα σχετικά με τον Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό

Εκδηλώσεις

Το έτος 2021 προβλέπεται να πραγματοποιηθούν 2 Συνέδρια, όπου θα παρουσιαστούν όλα τα αποτελέσματα του έργου.

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Απευθυνθείτε ελεύθερα στους εταίρους του έργου σχετικά με απορίες και άλλες διευκρινήσεις πάνω στο έργο

Εταίροι του Έργου

Το Σημείο Επικοινωνίας μας 'Hub'

Ακολούθησε την συζήτηση για τον Αυτισμό!!

Συνδέσου με τους εταίρους του έργου. Επικοινώνησε την χρήση των προϊόντων μας!

Συμβαίνει τώρα!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ – ΕΡΓΑ

Share this page: