Система за личностно-ориентирано планиране (ЛОП) за ученици с аутизъм.

Share this page:  

Резултатът ще се състои от две глави, наречени “Преходи” (IO1a) и “Инструменти за организиране на живота” (IO1b).

Преходи

Главата “Преходи” (IO1a) ще се състои от следните подглави:

 1. От вкъщи до училище
 2. От вкъщи до магазини
 3. От урок на урок

Вижте събраната от нас информация по темата

Участвайте в нашето проучване като отговорите на въпросите

Инструменти за организиране на живота

Главата “Инструменти за организиране на живота” (IO1b) ще се състои от следните подзаглавия:

 1. Жилище – къде и с кого да живеем
 2. Финанси – бюджетиране и планиране
 3. Свободно време – как приятно да прекарваме свободното време/непланираното време
 4. Здраве – здравословно хранене, упражнения и здравословен начин на живот
 5. Заетост – търсене на работа и работа
 6. Образование – Висше образование, учене през целия живот
 7. Отношения – социални умения и очаквания
 8. Транспорт – как да се ориентираме, истински и достъпно
 9. Безопасността – разпознаване и реагиране при риск

Характеристики на резултатите

Тип на резултатите: методологии/указания – методи за неформално обучение

Тип на публикациите: онлайн публикации и публикации на хартиен носител

Езици: английски, гръцки, македонски, румънски, български, италиански

Използвана методология

Теоретични знания с практическа насоченост

Активно участие на учениците с аутизъм

Литературно проучване на методологията за личностно-ориентирано планиране