Холистичен подход при личностно-ориентирано планиране за хора с аутизъм

АУТИЗЪМ_ЛОП” е иновативен междусекторен партньорски проект със силна европейска добавена стойност; като такъв “АУТИЗЪМ_ЛОП” разглежда важни хоризонтални и секторни приоритети на Европейския съюз като “социално включване, политики за обучение на възрастни и преждевременно напускане на училище . Основните цели на “АУТИЗЪМ_ЛОП” са:

Предоставяне на права на лица, изложени на риск от социално изключване, и по-специално предоставяне на права на хора с разстройства от аутистичния спектър.

Полагане на повече усилия в социално включване и интегриране на хората с аутизъм.

Очаквани резултати

Проектът “АУТИЗЪМ_ЛОП” ще създаде 3 интелектуални продукта за личностно-ориентирано планиране.

Събития

През 2021 ще се проведат две големи конференции, на които ще бъдат представени всички резултати от проекта

Въпроси и отговори

Слободно прашајте ги партнерите во проектот за прашања и други појаснувања за проектот

Нашето партньорство

Нашият център

Присъединете се към дискусията за аутизма!
Свържете се с всички партньори по проекта и съобщавайте на използването на нашите резултати!
Прегледайте това, върху което в момента се работи!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТНИ ИНИЦИАТИВИ

Share this page: